Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam.
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
8559 7904 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaaknatazs aknatazs
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viawildberry wildberry
3363 ebfb 420
"Mleko i miód" Rupi Kaur ❤
Reposted fromzyta zyta
6547 a409 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
8298 6ddc 420

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viazvr zvr
3372 455b 420
Reposted fromerial erial viagazda gazda
2321 15d2 420
Reposted fromerial erial viazvr zvr
8286 036b 420
Reposted fromerial erial viano-longer-kore no-longer-kore
0096 1661 420
Charles Bukowski - Listonosz
Reposted fromLittleJack LittleJack viacholera cholera
9408 9ec4 420
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viacholera cholera
6547 a409 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viainstead instead
7352 d8fd 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialittlehuman littlehuman
Wiem, że zasłużyłam sobie na twoją obojętność, jednak jeśli choć przez chwilę Ci na mnie zależało, miej litość, nie zostawiaj mnie samej ze światem
— (via dialektycznie)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaschulz23 schulz23
5352 4aa5 420
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka viamyu myu
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny vianewnightmare newnightmare
8741 c071 420
Reposted fromerial erial viaoversensitive oversensitive
8434 afe8 420
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
4141 a950 420
Reposted fromintotheblack intotheblack viabrzask brzask
7334 b27d 420
Reposted fromintrigante intrigante viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl