Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8986 3e3a 420
Reposted fromreckon reckon viajointskurwysyn jointskurwysyn
2232 038b 420
1586 e9ac 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaveridiana veridiana
6376 fe0a 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaveridiana veridiana
2573 2ba7 420
5114 e4d0 420
Reposted fromzmilosci zmilosci viaveridiana veridiana
8983 2f16 420
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaveridiana veridiana
7234 458e 420
Reposted frompffft pffft viaveridiana veridiana
9242 4b54 420
Reposted fromheroes heroes viaveridiana veridiana
9963 0695 420
Reposted frompinklagoon pinklagoon viaveridiana veridiana

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska

Most annoying part of your 20's: Feeling like you're not where you should be, while everyone else SEEMS like they are.

Reposted fromtwice twice viaveridiana veridiana
3445 34f4 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaveridiana veridiana
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
2963 599b 420
Reposted frompffft pffft viaveridiana veridiana
9020 091e 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viaveridiana veridiana
1852 f6ed 420
Reposted fromaliceofdeath aliceofdeath viaveridiana veridiana
5278 b01c 420
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaveridiana veridiana
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viaveridiana veridiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl